Diskusia

tomas12345 09.07.2020, 22:48

Biblia odsudzuje sekty

Budem tu citovať z Roháčkovho prekladu (RP) ktorý je u protestantov najpresnejším slovenským prekladom.

Definujme si najprv význam slova "sekta" a "sektár". "Sekta" je náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi ( ako napríklad protestanti, ktorí sa odštiepili od základnej katolíckej cirkvi). Pre sektu je tiež typické to, že jej vodca, (pastor), alebo jej zakladateľ, je obyčajný človek, ktorý nemá s Bohom nič spoločné - rozumej, že nedostal Božie zjavenie, ani poverenie od Boha zostaviť danú cirkev, ale danú cirkev založil čisto z jeho vlastných (ludskych) ambícií a myšlienkových pochodov. Obidva body musia byť súčasne splnené.

"Sektár" je človek nachádzajúci sa a obhajujúci učenie danej sekty.

--------------------------------------------------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

List Títovi 3:10

Sektárskeho človeka po jednom a po druhom upravení odby.

Pavol sa tu vyjadruje negatívne k sektárskemu človeku, teda človeku pochádzajúceho zo sekty.

List Galaťanom 5:20

modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, SEKTY, 21 závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú DEDIT Božieho kráľovstva.

Pavol tu považuje sekty za velmi zlú vec, dokonca až tak zlú vec, ktorej následkom človek nebude dedičom Božieho kráľovstva.

2. Petrov list 2:1

Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.

Rovnako tak ani apoštol Peter nepovažuje sekty za nič pozitívneho.

----------------------------------------------------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,

Niekto však može namietnúť, - nebola aj Ježišova cirkev nazývaná sektou ? Ano bola nazývaná, lenže Ježišovu cirkev nazývali sektou jej protivníci, a nikdy nie apoštoli sami. Ježišova cirkev teda sektou nebola, pretože sa sama tak nenazývala,(nazývala sa Cirkev, Božia Cirkev (nikdy nie sekta)) a pretože výraz "sekta" bol v ostatných častiach Písma vyjadrovaný vo velmi negatívnom svetle, a pretože hoci bola Kristova Cirkev odčlenená od hlavného prúdu judaizmu, jej zakladateľ bol Boh Ježiš Kristus, ktorý nebol obyčajným človekom, ale Bohom (a pre tých, ktorí chcú silou mocou odmietať Ježišove Božstvo, bol Božím Synom) a ktorý dostal od Boha Otca poverenie zostaviť Cirkev. Ciže Kristova Cirkev nesplna obidve podmienky, ktoré by ju zaradovali medzi sektu, a ani sa nikdy ako sekta nenazývala, a výraz "sekta" v iných častiach Písmo odsudzuje, a preto Kristova cirkev nemohla byť v žiadnom čase nazývaná sektou.

Skutky apoštolov 24:5

Lebo najdúc tohoto človeka jako morovú nákazu a jako takého, ktorý robí vzbury medzi všetkými Židmi po celom svete a jako hlavného náčelníka známej sekty nazarejov,

Kristovu cirkev označili za sektu nie sám apoštol Pavol, ale rečník Tertullus (farizej).

Skutky apoštolov 24:14

Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svätoslúžim Bohu svojich otcov veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch,

Tu hovorí apoštol Pavol "ktorú nazývajú sektou", čiže farizeji hovoria o Ježišovej cirkvi ako o sekte.

Skutky apoštolov 28:22

Ale uznávame za dobré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tejto sekte nám je známe, že sa jej všade protivia.

Tu rímsky židia označujú Ježišovu cirkev ako sektu.

...........................................................------------------------------------------------------------------


Sektou boli nazvaní aj farizeji a saduceji :

Skutky apoštolov 5:17

Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta to sadúceov, a boli naplnení závisťou

Saduceji šírili nesprávne učenie - popierali zmrtvychstanie, a okrem 5 kníh Mojžišových neuznávali všetky ostatné knihy Starého Zákona. Vznikli v 4 storočí pred Kristom, oddeliac sa od hlavného prúdu Judaizmu, a súčasne ani ich zakladateľ nebol Božskej podstaty, ani nemal s Bohom nič spoločné - Saduceji odvodzujú svoj povod od velknaza Sadoka. Saduceji sa teda právom nazývali sektou, pretože splnaju obe podmienky.

Skutky apoštolov 15:5

Ale vraj povstali niektorí zo sekty farizeov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia obrezovať, a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov.

Rovnako tak farizeji boli nazývaní sektári, pretože vznikli v 4 storočí pred Kristom, oddeliac sa od hlavného prúdu Judaizmu, a ich povod siaha od skupiny tzv. Chasidim, ktorá však nebola Božskej podstaty ( V danej skupiny sa nenachádzal ani Boh, ani Boží proroci). Farizeji teda splnaju obe podmienky pre sektu, a preto boli aj sektou nazývaný. Farizeji boli tiež nespravodliví, Ježiš sa o nich vyjadroval v negatívnom slova zmysle, a boli to Farizeji ktorí ukrižovali Ježiša.

Skutky apoštolov 26:5

ktorí ma znajú od prvopočiatku, keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty našeho náboženstva som žil ako farizeus.

Tu apoštol Pavol označuje svoje náboženstvo (farizejizmus) ako sektu.

..............................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,

www.mojabiblia.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Vo všetkých hore uvedených veršoch, okrem jedného, sa nachádza slovo "sekta" aj v Ceskom Králickom preklade, ktorý je v Cesku najstarší, a považovaný za najpresnejší česky preklad.

.........................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Záver :

Sekty a sektári boli aj u židov aj u krestanov chápané vo velmi negatívnom zmysle. Zidia nazývali Kristovu cirkev sektou, a krestania používali výraz "sekta" tiež vo velmi negatívnom význame. Tí čo splnili predpoklady pre sektu (obidve podmienky) vždy boli v Písme označení za nespravodlivých - Saduceji, Farizeji. V Novom Zákone sú sekty jedným z hriechov, ktorí zabranuje stať sa dedičom Božieho Kráľovstva.

Protestanti ktorí tvrdia, že aj ked je ich cirkev "sektou" nevadí to, pretože aj Ježišova cirkev bola na začiatku "sektou" nemajú pravdu, ako som už aj argumenty pre to uviedol. Ba naopak, Písmo "sekty" odsudzuje, a taký ktorí budú členami sekty alebo jej tvorcami, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

Sekty sú v protestantizme všetky protestantské denominácie, pretože splnaju obe podmienky - oddelili sa od hlavného krestanského prúdu - katolíckej cirkvi, a súčasne ich zakladatelia a takzvaní vodcovia, nemaju s Bohom nič spoločné (ich cirkev nezaložil Boh, ani Boží vyslanci - apoštoli) ale ich zakladatelia a vodcovia sú len obyčajní ľudia, ktorí si svojvolne na základe svojich vlastných ludských myšlienok rozhodli založiť danú "sektu".

......................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Preklad Ceská Králicka Biblia :


Skutky apoštolov 5:17

Tedy povstav nejvyšší kněz a všickni, kteříž byli s ním, (jenž byli saducejské sekty,) naplněni jsou závistí.

Skutky apoštolov 15:5

A že povstali někteří z sekty farizejské, kteříž byli uvěřili, pravíce, že musejí obřezováni býti, a potom aby jim bylo přikázáno zachovávati zákon Mojžíšův.

Skutky apoštolov 24:5

Nalezli jsme zajisté člověka tohoto nešlechetného, a vzbuzujícího různice mezi všemi Židy po všem světě, a vůdci té sekty nazaretské;

Skutky apoštolov 26:5

Měvše mne prve zdávna v dobré známosti, (kdyby chtěli svědectví vydati,) kterak vedle nejjistší sekty v našem náboženství byl jsem živ farizeus.

Skutky apoštolov 28:22

Ale žádámeť od tebe slyšeti, jak smyslíš; nebo víme o té sektě, že se jí všudy odpírá.

List Galaťanom 5:20

Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty,

2. Petrov list 2:1

Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí.

Diskusia

 • 1.

  tomas12345 10.07.2020, 00:44

  Takže aj samo Písmo odsudzuje sekty 

 • 2.

  Photon 10.07.2020, 03:15

  "List Títovi 3:10
  Sektárskeho človeka...."

  V gréckom origináli je: "Hairetikon anthrópon...". Slovo "hajretikos" (G141) =  rozkolný, bludársky, bludný, heretický, nasledovník falošnej doktríny. Čiže nie je to človek ktorý sa odtrhol od nejakej skupiny ľudí (napr. cirkvi), ale od učenia a pravdy. To sa stalo RKC. Odpadla od učenia apoštolov a vytvorila svoju vlastnú verziu evanjelia.  "List Galaťanom 5:20
  modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, SEKTY...."

  V origináli je slovo "hajresis" (G139) = nezhody vyplývajúce z rozmanitosti názorov a cieľov". Opäť sa nejedná o človeka, ktorý sa odtrhol od nejakej skupiny ľudí, ale od pravdy a učenia. Vytvoril si vlastné učenie, a potom svojimi heréziami vytvára nezhody. To sa presne stalo RKC. Odpadla od učenia apoštolov a vytvorila svoju vlastnú verziu evanjelia (heréziu).


  "2. Petrov list 2:1
  Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia...."

  Aj v tomto texte je použité slovo  "hajresis" (G139) = nezhody vyplývajúce z rozmanitosti názorov a cieľov", čiže sa nejedná o odtrhnutie človeka od nejakej oficiálne ustanovenej skupiny ľudí, ale o človeka, ktorý si vytvoril vlastné učenie - v tomto prípade v rozpore s učením apoštolov a tým vytvára v skupine nezhody. To sa stalo RKC. Odpadla od učenia prvých apoštolov a vytvorila svoju vlastnú verziu evanjelia (heréziu).  "hoci bola Kristova Cirkev odčlenená od hlavného prúdu judaizmu, "

  Áno, preto boli "sektou" aj Ježiš a jeho učeníci. O to však nejde. Ježiš navštevoval najskôr synagógy a učil v chráme. Učil tam zo svätých písiem. Predstavení ale nechceli pravdu Božieho Slova akceptovať a protirečili tomu. Kristus bol pre nich heretik. Preto sa od nich oddelil. .....Opäť tu vidno, že vyššiu prioritu má pravda Božieho Slova, než nejaká autorita predstavených pokazenej inštitúcie, ktorá ako jediná si osobuje právo, že má patent na pravdu. Ježiš zákonníkov kritizoval: "nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie." (Mk 7:7-9) -Presne to sa stalo katolíckej cirkvi v neskorších storočiach:  opustili prikázanie Božie, držia podanie ľudí, opovrhujú prikázaniami Božími, aby zachovali svoje podania. Preto je nutné takú inštitúciu opustiť a oddeliť sa od nej. Zvlášť keď nie lenže opustili prikázanie Božie, ale pustili si medzi seba pohanské praktiky.  "Definujme si najprv význam slova "sekta" a "sektár". "Sekta" je náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi"

  Táto moderná definícia slova "sekta" nemá nič spoločné s významom gréckych slov hajresis a hajretikos.

 • 3.

  tomas12345 10.07.2020, 18:21

  Grécke slovo αἵρεσις sa v Biblii používa 9 krát,  z toho 5 krát dokonca aj na tvojej stránke označoval výraz "sekta" Sk 5:17, Sk 15:5, Sk 24:5, Sk 26:5, Sk 28:22. Napriek tomu sa robíš ako keby bol výraz αἵρεσις na označenie sekty, zcela cudzí...... 
  Je však podivuhodné prečo v Gal 5:20, a 2 Pt 2:1 sa na ten istý výraz už odrazu používa iné slovo "herézia", ked slovo "sekta" by rovnako dobre pasovalo do daného veršu, ako v ostatných veršoch.
  Každopádne ako som už povedal (čo si odignoroval), najspolahlivejší preklad - Roháčkov, a Králicka Biblia používajú výraz "sekty" vo všetkých hore uvedených veršoch. Držme sa teda tých najspolahlivejších prekladov, a nepreskakujme z prekladu do prekladu. Takže vaše najspolahlivejšie preklady vás samých usvedčujú zo sektárstva.
  Ježišova cirkev nebola sekta, jednak sa tak nikdy nenazývala, a jednak Ježiš bol Boh, a preto ranná cirkev, nemože byť sektárska, pretože jej zakladatel nie je obyčajný človek, ako je to vo vašej denominácii "slovo života".
  Výraz sekta bol vždy braní v negatívnom zmysle. Krestania nazývali sami seba ako Cirkev, alebo Cesta, a nikdy nie sekta. Sektou nazývalo Písmo nespravodlivých saducejov a farizejov, pretože oni splnali podmienky pre sektu (odčlenili sa od hlavného náboženského prúdu, a ich zakladtelia boli len obyčajní ľudia, ktorí ani nedostali od Boha povolenie niečo nového zakladať). Rovnako je to aj u vás, a preto aj vy ste právom nazývaný sektou, a o sekte sa Písmo vyjadrilo jasne, sú to bludári a sektári, ktorí nebudu mať podiel na Božom kráľovstve. 
  Rob teda pokánie, vyjdi z tej tvojej bludnej sekty, a vyžen zo seba tých demonov. Nerobíš to kvoli mne, ale kvoli sebe, tiež chceš predsa získať večný život v nebi.

  • 4.

   Photon 11.07.2020, 00:19

   @tomas12345

   Neviem, načo ti je toto krútenie a hra na slepého. Veď si pozri, aké slovo je použité v Gal 5:20, a 2 Pt 2:1 - si lenivý?
   Jozef Roháček robil svoj preklad v prvej polovici 20 storočia, kedy slovo sekta nebolo definované, ako " náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi". Baví ťa krútiť sa ako had? Robíš si sám pre seba traktorovo melónový guláš aby si seba presvedčil, že bludy o ktorých vieš, že sú to bludy, sú pravda. Preto toľko táraš nezmysly.
   ....Keď sa chceš dozvedieť o čom text pojednáva, vždy treba ísť do originálu. Preto som si už v 90 rokoch kúpil  "Novum Testamentum Graece" a naučil sa Koiné.
   ...Samozrejme, že Ježišova cirkev sektou bola, pretože Kristus učil, že zákon a proroci sa v ňom už naplnili a teda obetný systém skončil so všetkými príslušnými ceremoniálnymi predpismi. Za to ho vyobcovali zo synagógy. ....Aj Pavol najskôr hlásal evanjelium v synagógach. Hierarchia levitov a postupnosť kňazov bola totiž (narozdiel od katolíkov) skutočne Bohom ustanovená v tóre. Napriek tomu im to nepomohlo, a keď Pavlovu zvesť evanjelia odmietli, odišiel preč:
   Sk 13,46
   Vtedy povedali prosto a smele Pavel a Barnabáš: Vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie; ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných večného života, hľa, obraciame sa k pohanom.
   ...Toto isté spravili reformátori s RKC. Najskôr chceli zmenu (reformáciu) RKC z jej pohanských bludov a návrat k čistote písma. Keďže ste odmietli, reformátori odišli preč. ...Boh je proti vám. Zmier sa s tým. Veď ste pohania. Plní démonov modiel a čarodejníctva a kultov mŕtvych.

   • 5.

    tomas12345 11.07.2020, 18:39

    @Photon

    1) "Neviem, načo ti je toto krútenie a hra na slepého. Veď si pozri, aké slovo je použité v Gal 5:20, a 2 Pt 2:1 - si lenivý?"


    Strongové číslo G139 je použité vo všetkých 9 veršoch

    https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=g139


    Roháček a Králicka Biblia to zadefinovali presne, ked tam dosadili slovo sekta. Prečo ich preklady teda ignoruješ ?     "Jozef Roháček robil svoj preklad v prvej polovici 20 storočia, kedy slovo sekta nebolo definované, ako " náboženská skupina odštiepencov od základnej cirkvi". Baví ťa krútiť sa ako had? Robíš si sám pre seba traktorovo melónový guláš aby si seba presvedčil, že bludy o ktorých vieš, že sú to bludy, sú pravda. Preto toľko táraš nezmysly."


    Sekta bola vždy definovaná ako malinká skupina odštiepencov od základnej cirkvi, ktorej zakladatel, či jej vodcovia, členovia, boli pochybnej povahy - obyčajní ľudia.


    • 7.

     Photon 11.07.2020, 20:27

     @tomas12345

     Biblia nie je písaná v slovenčine.

     Chápem tvoju hru v ktorj definuješ význam slov gréckeho originálu NZ podľa prekladov. Skrátka potrebuješ klamať.


     • 12.

      tomas12345 12.07.2020, 00:14

      @Photon

      Grécke slovo G139 prekladatelia jasne preložili ako "sekta". Máš s tým problém ?

      • 15.

       Photon 12.07.2020, 02:06

       @tomas12345

       Veď ty nerozumieš ani slovenským slovám, nie tak ešte aby si dokázal porozumieť, čo znamená grécke slovo hairesis. Podomýšlaš si za každým slovom to čo potrebuješ svojou detskou fantáziou. :)))))

 • 6.

  tomas12345 11.07.2020, 18:46

  "..Samozrejme, že Ježišova cirkev sektou bola, pretože Kristus učil, že zákon a proroci sa v ňom už naplnili a teda obetný systém skončil so všetkými príslušnými ceremoniálnymi predpismi."


  Dokedy chceš takto klamať. Opakujem že Písmo ani apoštoli sa ako "sekta" nikdy nenazývali. Ba naopak, Písmo označuje sektami nespravodlivých saducejov, a farizejov - oni splnali podmienky pre sekty - pri ich vzniku sa zopár farizejov odštiepilo od hlavnej cirkvi, a ich zakladatelia boli len obyčajný ludia. Roívnako je to aj u vás, preto ste aj vy právom nazvaní sektármi.


   "Za to ho vyobcovali zo synagógy. ....Aj Pavol najskôr hlásal evanjelium v synagógach. Hierarchia levitov a postupnosť kňazov bola totiž (narozdiel od katolíkov) skutočne Bohom ustanovená v tóre. Napriek tomu im to nepomohlo, a keď Pavlovu zvesť evanjelia odmietli, odišiel preč:"


  Aj hierarchia biskupov  a "starších" je v Písme ustanovená. 


  V Starom Zákone sa nikde nepísalo že leviti nikdy neodpadnú od Boha, lenže v Novom Zákone sa Ježiš zaručil že on bude so svojou Cirkvou po všetky dni, a pekelné brány ju nepremožu.


  Hierarchia levitov fungovala, pretože Boh ich ustanovil do funkcií, lenže jediny kto mohol prísť za levitmi a povedať im že sa mýlia, bol Boh - Ježiš Kristus. A preto aj v prípade biskupov, by musela nastať podobná situácia že by Ježiš zostúpil na Zem, a povedal biskupom ktorých ustanovil, že sa mýlia. Toto može urobiť jedine Boh, a nie ty, ale banda tebe podobných ludskych samovykladačov.

  • 8.

   Photon 11.07.2020, 20:28

   @tomas12345

   Luhárik. Písmo Ježišových učeníkov nazýva sektou. Sk 24:5; Sk 24:14; Sk 28:22. Dvôvod prečo, som už vysvetlil. Vráť sa do škôlky, keď tomu nie si schopný porozumieť.

   Ach t podvodník... Rovnako sa v NZ nikde nepíše, že apoštolovia nikdy od Boha neodpadnú. To som ti už slepému vysvetľoval:
   Gal 1:8
   "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!"
   .....v NZ nie je nikde zaručené, že tzv. "apoštolovia" od neho nikdy neodpadnú a nezačnú učiť bludy. Práve naopak:
   Sk 20,29-30
   "Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda.  Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou."
   ...Trepeš bludy. Rovnako ako prišiel Kristus ktorý oznámil židom, že opustili prikázania v prospech svojich herézii, prišiel aj k vám aby vám predpovedal, že opustíte Krista cudzím evanjeliom (Gal 1:8-9)

   • 11.

    tomas12345 11.07.2020, 23:53

    @Photon

    "Luhárik. Písmo Ježišových učeníkov nazýva sektou. Sk 24:5; Sk 24:14; Sk 28:22. Dvôvod prečo, som už vysvetlil. Vráť sa do škôlky, keď tomu nie si schopný porozumieť."


    Prečo máš neustále potrebu klamať a zavádzať ?  

    Sk 24:5 

     5 Zistili sme totiž, že tento človek je ako morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete a je aj pôvodcom vzbury nazaretskej sekty.


    Tu hovoria o sekte, Ježišovi odporcovia, a teda židia, a nie Písmo samo.


    14 No priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa Cesty, ktorú volajú sektou, a verím všetko, čo je napísané v Zákone a u Prorokov. Sk 24, 14 


    "ktoru volaju sektou" a teda židia o nej hovoria že je sekta, a nie apoštoli a Písmo samo.


    Skutky apoštolov 28:22

        Ale radi by sme od teba počuli, ako zmýšľaš, lebo je nám známe o tejto sekte, že jej všade odporujú.“


    znova, tu hovoria o Ježišovej cirkvi ako o sekte židia, a nie apoštoli a Písmo samo.


    "Ach t podvodník... Rovnako sa v NZ nikde nepíše, že apoštolovia nikdy od Boha neodpadnú. To som ti už slepému vysvetľoval: "


    Prekrúcač, jasne sa v Písme píše že Ježiš je so svojou cirvkou po všetky dni až do skončenia sveta a teda bude na nu dozerať a neopustí ju aby ste zvrhla do apostázy. Prečo to silou mocou popieraš ?    "Gal 1:8

    "Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!"


    Tu je vyslovená len teoretická situácia, nikde sa nepíše že niečo také aj nastane. A keby aj, z času na čas sa može vyskytnut že nejaký biskup upadne do herezy, no je to skor výnimka než pravidlo. Biskupi ako celok nikdy neupadnú všetci alebo velká časť do apostázy, rovnako ako ani u apoštolov neupadli všetci do apostázy, ale len jeden z nich (Judáš).


    .....v NZ nie je nikde zaručené, že tzv. "apoštolovia" od neho nikdy neodpadnú a nezačnú učiť bludy. Práve naopak:

    Sk 20,29-30

    "Lebo ja viem toto: že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou."


    " Ba aj z vás samých" - tu sa hovorí síce o cirkevných predstavených, no nevyjadruje sa tu počet, a podla všetkého ide len o niektorých. Pavol totiž nepovedal "všetci z vás odpadnú". A navyše hovorí sa tu v prítomnom čase, a Pavol toto adresoval tým, s ktorými sa práve stretol a teda hovorí sa tu o odpadnutí niektorých biskupoch z prvého storočia, avšak nie biskupov nasledujúcich storočí - Pavol predsa nepovedal "ba aj z vás samých, a z ostatných vašich generácií".     "...Trepeš bludy. Rovnako ako prišiel Kristus ktorý oznámil židom, že opustili prikázania v prospech svojich herézii, prišiel aj k vám aby vám predpovedal, že opustíte Krista cudzím evanjeliom (Gal 1:8-9)"


    K židom prišiel Ježiš priamo, a priamo im povedal že odpadli od Zákona, lenže v Gal 1:8-9 sa hovorí velmi všeobecne, a nikde sa tam neidentifikuje ten  kto opustí Krista.     • 14.

     Photon 12.07.2020, 02:05

     @tomas12345

     Čiže si slepý a ten výraz "nazaretská sekta" tam nevidíš?

     Tí židia ktorí to o Pavlovi hovoria, boli právoplatne zvolení nástupcovia Mojžiša a Árona a potomkovia Abraháma. Mali teda právo na také prehlásenie, podobne, ako si vy osobujete právo (i keď vás písmo vôbec nezvolilo do nejakej hierarchie).

     Aha, zrazu si už všímaš, že to nie písmo, ale niekto iný ich tak volal. A čo moábka (pohanka) Rut, ktorá sa poklonila Boazovi. Už to nie je pre teba kánonický príklad klaňania sa?

     Áno, Ježiš je so svojou cirkvou až do konca sveta. Kto je ale jeho cirkev? Nejaké maškarády oblečené v drahých rúchach zvolené akýmsi predchodcom? Nie. Mt 7:21: "Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach."

     Tvoja hlava je teoretická. Biblia píše o realite. Čiže to čo v nej je napísané, popisuje skutočnosť. Ak to mohlo nastať, tak to nastať mohlo.  A aj nastalo. ...Nikde sa nepopisuje, že máme nasledovať nejakú inštitúciu označenú menom. Tí, čo si osobujú takéto právo, sú jednoznačne bludári. Tých čo patria Kristovi rozlišujeme podľa učenia, nie podľa názvu alebo mena. To, čo sa dnes nazýva !katolícka cirkev" je komplet odpadnuté od Boha a je to ponorené v pohanstve (uŽ som ti dal k tomu 2x jasný popis, nevieš čítať?)

     Pavol hovoril jasne i na iných miestach o veľkom odpadnutí  (2Tes 2:3). Odpadnutí od čoho? Od nejakej apoštolskej línie? Nie. Odpadnutie od pravdy. O žiadnu líniu totiž v Novom Zákone nejde. Vždy ide o učenie evanjelia. A od toho odpadli všetci pápeži už začiatkom 3 storočia.

     Si slepý? Ježiš jasne povedal "Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí.... opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie". Tým je identifikované, že ste opustili Boha. Dokonca ste začali vyznávať pohanstvo. (Už ti bol 2x daný podrobný popis, ako sa to stalo.)

  • 9.

   Photon 11.07.2020, 20:35

   @tomas12345

   ...a okrem toho tým, že si sa stal zástancom náboženských vrážd RKC si svetu ukázal, že si najhorší človek na svete. Obrábaš lesbičky (o čom si písal na DF) a iných by si za to vraždil. Ľudia ako ty si zaslúžia peklo 2 násob.

   • 10.

    tomas12345 11.07.2020, 22:39

    @Photon

    Ked veríš v peklo, sám musíš uznať, že prekrúcanie Písma a zvádzanie ostatných úprimne veriacich do zhubnej náuky, a teda do pekla, je neporovnatelne krát horšie, než všetky prenasledovania RKC kacírov.


    Ja som tu nikde nepísal o vraždení inak sexuálne orientovaných. 


    Neobrábam, neviem odkial túto hlúposť máš? Založil som o tom na DF tému ?

    • 13.

     Photon 12.07.2020, 02:05

     @tomas12345

     Áno, preto viem, že každý katolík je synom pekla.

     To nebolo potrebné. Rímskokatolícka smilnica vraždila i za sexuálne odchýlky - pričom sama sexuálne hreší.

     Nepísal si na DF o tom, že si si užil s lesbičkami? No zaklam zas....

     • 16.

      peter67 12.07.2020, 10:10

      @Photon

      Ahoj Miloš, zdraví ťa syn pekla, ale taký vlažnýzmurkajuci.svg

      Tomaško niekde písal na df, že si užil s lezbičkami??smejo.svg

      Myslím, že tým myslel na masturbáciu pri porne s nimi. anjel.svg

      Ináč ako? Dávid je prijatý? Predpokladám, že na techniku, elektrotechniku, alebo programovanie. 

      • 17.

       Photon 12.07.2020, 10:18

       @peter67

       Ahoj Peter, ako sa máš? Čo nového na df? 


       Syn už pracuje. Samozrejme zmaturoval. Pracuje pre firmu jedného kresťana, kde vyrába stránky pre firmy. Niečo podobné, ako EnaX.

       • 18.

        Photon 12.07.2020, 10:30

        @Photon

        Samozrejme, teraz cez koronu bola maturita o niečom inom. Spriemerovali im známky a podľa toho rozhodli, kto zmaturoval.

       • 19.

        peter67 12.07.2020, 16:57

        @Photon

        Ja sa mám skvele, ako vždy.

        Syn je už lekárom, zajtra ideme na promócie, dcérka študuje, postúpila do druhého ročníka.

        Myslel som, že či Dávid nejde na vš? Podľa stránky školy je hodne šikovný, snaž sa ho tam manévrovať. ja viem, že mladí chcú zarábať peniaze, ale vzdelanie im to umožní ešte viac, síce neskôr, ale o to viac. 

        Na df to žije ako nikdy pred tým. Každý řádi ako vie, terazky tam nejako nechodím, ale občas nazriem a je to nádhera, alebo hrôza, záleží od uhla pohľaduzmurkajuci-smejo.svg

        Ako Kréta?? Uvidím zajtra, čo bude na plačovke, ale nejako sa  mi Jadran vzďaľuje, hoci termín sa približuje. nestastny.svg

        • 20.

         Photon 12.07.2020, 18:07

         @peter67

         No veď splietal predtým čosi o tom, že chce ísť na vš. Keď som ho ale chcel učiť matice a determinanty, pripraviť ho dopredu, začal sa ošívať. Vraj už má prácu a vš odkladá.

         ...No,.... zajtra uvidím ako Matlovič rozhodne. Ja na tú Krétu chcem ísť. Dovolenku mám u šéfa vybavenú. Karantény sa nebojím. (No čo už, budem doma o týždeň dlhšie.) Ja chcem ísť k moru. placuci.svg

         • 21.

          Photon 12.07.2020, 18:14

          @Photon

          A OZAJ... neviem, kde si predtým nabral, že som volil dvoch. Ja som volil iba jedného človeka. MUDr. Mareka Krajčího. Iba jeho som zaškrtol pri voľbách. (a samozrejme stranu OĽANO. Krajčího poznám osobne. Je to tiež priateľ môjho pastora.

          • 23.

           tomas12345 12.07.2020, 19:26

           @Photon

           Dnes už môže byť pastier hocikto, aj Janko z Hornej Dolnej, ktorí si to zo dňa na deň zmysli. zmurkajuci.svg

           • 34.

            Photon 12.07.2020, 23:47

            @tomas12345

            Pastier môže by ť každý, kto káže pravdu. Bludá (katolík) je však synom pekla.

            • 40.

             tomas12345 13.07.2020, 17:30

             @Photon

             V Biblii sa nikde nepise ze pastier moze byt kazdy, ale priamo z nej vyplyva ze to boli len ti, ktorych ustanovili apostoli.

             • 45.

              Photon 14.07.2020, 12:05

              @tomas12345

              Ďalšie klamstvo.
              1 Tim 3,1
              "Verné je to slovo: Ak niekto túži po biskupstve, žiada si výborné dielo."
              ....Záleží teda na človeku, ktorý po biskupstve túži. Ďalej nasleduje popis, aké vlastnosti musí mať taký človek. Ak sú tieto veci splnené, dotyčný môže byť bibkup. Nikde v texte sa nepíše, že je nutná podmienkia ustanovenia od apoštolov. Fakt, že apoštolovia ustanovovali starších nedokazuje, že starším môže byť iba človek, ktorého ustanovili apoštolovia.

          • 27.

           peter67 12.07.2020, 20:00

           @Photon

           21. Dal si takú tému v názve ktorej bola dvojica čísel s odkazom, že obaja sú zo Slova Života a prekvapil si ma, že si k voľbám išiel, myslím, že od r 1990 prvý krát. zmurk.svg

           Možno si ho akomak vyľakal s tými maticami a determinantami, učil som sa to dávno a jediné čo si pamätám, že elementárnou zmenou bázy sa dá riešiť  n rovníc o n neznámych.

           Odkáž mu od jedného uja, ktorý má síce vš, ale živí sa rukami, že titul mu môže niekedy v budúcnosti otvoriť dvere do iných sfér, ktoré mu budú zatvorené a ešte si môže predĺžiť mladosť, získať nové kontakty, vedomosti ....Netlač ho do vš ty, nech na to príde sám. moji spolužiaci zo strednej nechceli ísť, chceli peniaze a začali študovať až keď ja som skončil vš, lebo pochopili, že ich navždy budú riadiť blbci s titulom.zmurkajuci-smejo.svg

         • 24.

          tomas12345 12.07.2020, 19:28

          @Photon

          Tak k moru nepod a peniaze čo usetris na dovolenke, rozdaj chudobným zmurkajuci.svg

          • 35.

           Photon 12.07.2020, 23:47

           @tomas12345

           Pomáham chudobným viac ako ty, čo svoje peniaze utrácaš na sex s lesbičkami. Popri tom si môžem dovoliť i dovolenku podľa slov v 1Kor 7:31.

        • 22.

         Photon 12.07.2020, 18:45

         @peter67

         A ešte posledná otázka: kedy už konečne prídeš na tých motorkách  ROFL.svg aj do nášho regióooonu. spokojny.svg

         • 28.

          peter67 12.07.2020, 20:04

          @Photon

          Kedy? Ako obvykle chcem ísť voziť deti z domovov, vždy to bolo niekedy prvý augustový týždeň, mám naplánovanú dovolenku v tomto termíne pri Jadrane, takže neviem či to tento rok absolvujem, a či sa vôbec niečo takého bude konať. Ale ak zavrú hranice, tak bude dovolenka na SVK a kamarát má chatu pri Piešťanoch, tak pár dní tam pobudnem a isto skočím za Edom. Dám vopred vedieť.

     • 26.

      tomas12345 12.07.2020, 19:41

      @Photon

      Tvoj vedecký ateizmus zas sexuálne odchýlky podporuje a na verejnosti chodí skoro každá mladá žena oblečená ako smilnica. Chudáci kresťania, ženy na ulici naschvál provokujú a zvádzajú kresťanov na hriech. Katolícka cirkev proti tomuto vždy bojovala, a ženy museli chodiť oblečené cudne, no nástupom ateizmu sa tu rozmohla perverzia v obliekani.

      • 29.

       peter67 12.07.2020, 20:09

       @tomas12345

       Keby len kresťanov na hriech zvádzajú!! Si predstav, že aj moslimov aj neveriacich aj iných náboženstiev vyznávajúcich veriacich.

       Dávnejšie jeden na df písal, že sa snažil odolávať nemasturbovať a zapol porno, čumel na tie nerestnice a hudroval pelikána a dnes predstav si vystupuje ako stelesnenie cnosti a kresťanskej lásky. Netušíš, kto to tak môže byť? smejo.svg

       • 30.

        tomas12345 12.07.2020, 20:16

        @peter67

        Pokiaľ by bolo Slovensko skutočne kresťanské, ako to o sebe prehlasuje, už dávno by museli chodiť ženy zahalené podobne ako v starovekom Izraeli. A kazde nemravné oblečenie by sa muselo tvrdo pokutovať a trestať.


        Chuť masturbovať mám preto, lebo som neustále zvadzany ženami, ich pornografickym oblecenim. 


        Ja tu nevystupujem ako stelesnenie cnosti a kresťanskej lásky, to skôr Foton sa tu hraje na veľkého kresťana ktorý o sebe tvrdí ako veľmi miluje Boha, ale keď sa ma niečoho v prospech Boha zrieknuť, to mu je už zatazko. Jediný kto skutočne milujú Boha sú kňazi a mnísi ktorí pre Boha obetovali vsetko. Ja im nesiaham ani po členky, a Foton takisto.

        • 31.

         peter67 12.07.2020, 20:58

         @tomas12345

         Slovensko o sebe nič neprehlasuje!!! Niečo vybliakávajú politici, niečo médiá.

         Pre teba oblečenie nemravné, pre mňa cudné.zmurkajuci.svg

         Pre teba prepotrebné, pre mňa čudné.vyplazeny-jazyk.svg

         Takže si neustále zvádzaný?? Ty vzor kresťana? Niečo o vylúpení pohoršeného oka poznáš? Myslím, že sa to niekde v Biblii píše. 

         Jediní kňazi??? Mnísi? Neblázni, nemôžu všetci byť kňazmi, niekto musí aj pracovať.

        • 38.

         Photon 12.07.2020, 23:49

         @tomas12345

         Tie ženy nemôžu za to, že si chlípnik čo prevádzkuje sexuálne perverzie. Ľudia ako ty by sa mali dať liečiť - prípadne by mali byť pod dozorom odborníkov. Ty sa však miesto toho hráš náramne na katolíka.

         • 41.

          tomas12345 13.07.2020, 17:32

          @Photon

          Tie zeny mozu zato ze chodia oblecene ako smilnice a za to ze robia pohorsenie, a v Biblii sa pise "beda tomu skrze koho pohorsenie prichadza"


          Ja som katolik vierovyznanim, ale vlastnostami som hriesnik.

          • 44.

           peter67 13.07.2020, 22:01

           @tomas12345

           Tomaško trošku si to doplietol. Pravda je taká, že ty si hriešnik vierovyznaním a vlastnosťami si katolík. Skús si toto uvedomiť. 

           Nad hriešnicami sa nepohoršuj a ani nad nimi nemasturbuj, Boh je všade a vidí všetko, aj ich aj teba aj mňa. 

          • 46.

           Photon 14.07.2020, 12:06

           @tomas12345

           V starovekom Grécku a Taliansku kde vznikali prvé cirkvi chodili mnohé ženy oblečené tiež výstredne. Ak niekto žije s Kristom nemá s tým problém. Apoštolovia cirkev neviedli k tomu, aby veriaci proti tomu bojovali. Pavol vyjadril svoj postoj k tomu jasne:
           1 Kor 5,9-11
           "Písal som vám v liste, aby ste sa nemiešali so smilníkmi, ale nie vôbec so smilníkmi tohoto sveta alebo s lakomcami a s dráčmi alebo s modlármi, pretože by ste museli vyjsť zo sveta. Ale teraz som vám písal nemiešať sa, keby sa niekto menoval bratom a bol smilník alebo lakomec alebo modlár alebo nadávač alebo opilec alebo dráč, s takým ani nejesť."
           ....inými slovami: čo ma po tom, čo si robí svet? Dbaj o to, aby také čosi nebolo v cirkvi. A keď niekto taký v cirkvi je a nechce robiť pokánie, treba ho vyobcovať. To je všetko. (Nie, ako robila RKC svoje zverstvá.)

      • 37.

       Photon 12.07.2020, 23:48

       @tomas12345

       Katolícki úchyli ako ty preťahujú malé deti. Kňazi sú na chlepcov. To všetko pod zámienkou "boja proti necudnému oblečeniu".  Si katolík, čiže pokrytec. Takže je všetko v poriadku lezbička.


 • 32.

  tomas12345 12.07.2020, 21:13

  Ano som zvádzaný, a každý jeden kresťan ktorý nie je asexuál, je pri pohlade na pornografické oblečenie žien na verejnosti neustále denno denne zvádzaný. 


  Ja som nikde o sebe neprehlasoval ako vzor kresťana, neviem kde na takéto veci chodíš. Ak by sa všetci mrzačili pri pokušení, potom by neexistoval kresťan ktorý by nebol zmrzačený, bez noh, bez rúk, bez očí. 


  Aj knazi pracujú. Nič to však nemení na fakte, že jedine knazi a mnísi obetovali pre Boha všetko, a preto oni najviac milujú Boha, a nie nejaký Foton, ktorý to tu o sebe prehlasuje, a užíva si plnými dúškami mnoho pozemských radovánok, a ospravedlnuje si bohatstvo.

  • 33.

   peter67 12.07.2020, 22:11

   @tomas12345

   Tak potom nie si pravým kresťanom, lebo Biblia píše, že si máš vylúpnuť oko!!

   Obetovali pre Boha všetko???To ani zo žartu nehovor. 

   Prečo ohováraš Miloša? Niekedy si skučal keď ti neodpovedal a dnes? Zamysli sa nad sebou a trošku pokory a skromnosti ako kresťanovi ti nezaškodí.

  • 39.

   Photon 12.07.2020, 23:49

   @tomas12345

   To sa od perverznéhokatolíka predsa očakáva. Zapadol si tam, kde si mal. Tam medzi tých chlípnikov katolíckych patríš.

   • 42.

    tomas12345 13.07.2020, 17:36

    @Photon

    Podla 1% knazov sudis celu cirkev, a 99% knazov prehliadas ? Tavu prehltas a komara preciedzas. Preco posudzujes az tak nespravodlivo ?


    A aj tí knazi co raz sexualne viac zhresili, su stale na tom ovela lepsie ako ty, ktory pravidelne masturbujes a este to aj verejne obhajujes a nezriekol si sa ani kvapku z toho, coho sa zriekli knazi - aj ti co raz sexualne zhresili.

    • 43.

     peter67 13.07.2020, 21:57

     @tomas12345

     Pre Kristove rany, Tomaško, to čo tu splietaš??

     Napíš nám ako sa dá raz sexuálne viac zhrešiť?? Alebo dá sa sexuálne ej menej zhrešiť??

     Ty si riadny kujón, takto sa s nami zahrávať a dávať nám takéto preťažké úlohy. 

     Prečo sa má Miloš niečoho zriekať? lebo sa zriekli toho kňazi?? Áno, ťavu prehĺtaš a komára velebíš. Zamysli sa brat náš nad sebou a cudne sklop oči na ulici, keď ťa tie kresťanky toľko pohoršujú svojim oblečením.

    • 47.

     Photon 14.07.2020, 12:06

     @tomas12345

     Zas primitívna premietačka. :) Za to, že ty pravidelne masturbuješ ešte neznamená, že to robím aj ja alebo tvoje okolie. Ty sa čosi navymýšľaš klamstiev.
      ....Medzi vašimi kňazmi sa perverzie vyskytujú opakovane. A má to i svoju príčinu, prečo sa to deje. Píše o tom (o vás) Pavol:
     Rim. 1,21-27
     "Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.  Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie."
     .......katolíci zamenili slávu nesmrteľného Boha za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, preto všade kde vstúpil katolicizmus prišli ruka v ruke s ním i perverzie, kde "ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi". A preto aj ty si užívaš s lesbičkami. Je to duchovná záležitosť, pretože na teba pôsobia nečistí duchovia, ktorí sú v katolíckej cirkvi.