Pravidlá fóra

1.     Vymedzenie základných pojmov

 • Užívateľom je každá registrovaná aj neregistrovaná osoba používajúca internetovú stránku www.diskuteri.sk, vrátane všetkých jej podstránok.
 • Prevádzkovateľom je Denisa Palšová, bytom Osikov 166.
 • PPOÚ sú Podmienky používania osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienok používania diskuteri.sk.
 • Diskusiou je pridaná diskusná téma založená Užívateľom.
 • Komentárom je každá reakcia zverejnená v diskusií, pod blogom alebo pridanou fotografiou.
 • Príspevkom je každý Komentár, Blog, Diskusia, Fotografia, každý Užívateľom vložený text, obrázok, súbor alebo informácia uverejnená na Stránke. Príspevky tvoria obsah Stránky. Príspevkom sú aj informácie v profile registrovaného Užívateľa alebo súťažné príspevky.
 • BASIC je základná registrácia (balík základných služieb, funkcií), ktoré automaticky a bezplatne získava každý registrovaný užívateľ. V rámci využívania BASIC môže Užívateľ bezplatne:
  • Pridať denne min. 1 Diskusiu
  • Pridať denne min. 1 Blog, spolu max. 6 Blogov
  • Pridať denne min. 1 Fotografiu, spolu max. 6 Fotografií
  • Pridať denne min. 20 Reakcií
  • Editovať svoj užívateľský Profil

2.     Úvodné ustanovenia

 • Tieto Podmienky používania diskutéri.sk (ďalej len „Podmienky požívania“) upravujú používanie internetových stránok s doménou diskuteri.sk (ďalej len „Diskutéri“ alebo „Stránka“) Užívateľmi.
 • Využívať Diskutérov môžu iba Užívatelia starší ako 16 rokov, ktorí sa oboznámili a súhlasia s Podmienkami používania a PPOÚ. Užívateľ, ktorí s Podmienkami používania alebo PPOÚ nesúhlasí, nie je oprávnený zdržiavať sa na Diskutéroch.

3.     Registrácia Užívateľa

 • Registrácia na stránke je povolená iba osobám starším ako 16 rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov nesmú Diskutérov používať ani sa registrovať.
 • Každá osoba sa na Diskutérov môže registrovať iba raz. Nie je povolené vytvárať duplicitné registrácie, a to ani využitím viacerých emailov.
 • Registrácia na stránke je bezplatná a Užívateľ ňou získava možnosť bezplatne využívať základné služby Diskutérov (BASIC).
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti poskytnúť možnosť zakúpenia si doplnkových platených služieb, ktoré umožnia Užívateľom využívať rozšírené funkcie Diskutérov. Základná verzia používania BASIC bude aj naďalej bezplatná.
 • Registrovaný Užívateľ berie na vedomie a súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu a za účelom uvedeným PPOÚ.
 • Počas prvého týždňa po registrácií môže každý novo registrovaný Užívateľ denne založiť maximálne tri (3) nové Diskusie, a vložiť maximálne tri (3) nové blogy.
 • V prípade zrušenia účtu Registrovaného Užívateľa sa ním vložené Komentáre a Diskusie nevymazávajú.

4.     Zodpovednosť a náhrada škody

 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné zneužitie Príspevkov, ktoré Užívateľ dobrovoľne na Diskutéroch zverejní, vrátane údajov zverejnených v profile registrovaného Užívateľa alebo údajov zverejnených v diskusií.
 • Každý Užívateľ je povinný používať Diskutérov v súlade s Podmienkami používaniu, PPOÚ a v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky. Každý Užívateľ je povinný a používať Diskutérov tak, aby Prevádzkovateľovi nevznikla škoda.
 • Užívateľ je povinný nahradiť v plnom rozsahu škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikla v dôsledku činnosti Užívateľa, a to najmä na základe porušenia Pravidiel používania alebo porušenia záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Názory a postoje uverejnené na Diskutéroch nie sú názormi Prevádzkovateľa, ale subjektívne názory Užívateľa, ktorý príspevok Pridal. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví Účastníci vo vlastnom mene, resp. pod vlastným nickom. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť iba za názory a Príspevky, ktoré uverejní pod menom (nickom) „Admin“.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné výpadky v dostupnosti používania Stránky. Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť nepretržité fungovanie Diskutérov.

5.     Obsah Diskutérov a udelenie licencie

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skryť alebo vymazať aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa alebo udania dôvodu akýkoľvek Príspevok vložený Užívateľom na Diskutérov.
 • Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu pre použitie všetkých Užívateľom zverejnených Príspevkov na propagačné a marketingové účely. Prevádzkovateľ je oprávnený s týmto obsahom ľubovoľne nakladať, predovšetkým verejne ho rozširovať, zverejniť ho na sociálnych sieťach alebo v iných médiách. Licenciu Užívateľ udeľuje na dobu neurčitú.
 • Nakoľko Poskytovateľ nemá kapacitu pre monitorovanie každého pridaného Príspevku, je Užívateľ povinný nahlásiť príspevok, ktorý zjavne porušuje Podmienky používania. Nahlásením nevhodných Príspevkov sa zamedzuje šíreniu obsahu porušujúceho Pravidlá používania. Užívateľ môže Príspevok nahlásiť buď kliknutím na ikonku vlajky (tlačidlo pre nahlásenie Príspevku) alebo odoslaním informácie o nevhodnom Príspevku na emailovú adresu info@diskuteri.sk.

6.     Práva a povinnosti Užívateľov

 • Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré sú v rozpore s Podmienkami používania, dobrými mravmi a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Každý Užívateľ si musí byť vedomý, že za svoje Príspevky nesie vlastnú zodpovednosť, čo v prípade porušovania právnych noriem SR môže viesť k správnemu, civilnému alebo trestnému konaniu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov.
 • Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré priamo alebo nepriamo podnecujú alebo obhajujú násilie, rasizmus, fanatizmus, politickú, občiansku, rasovú, náboženskú alebo národnostnú neznášanlivosť.
 • Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré sú priamo alebo nepriamo nenávistné alebo podnecujú nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, vrátane etnických a náboženských skupín.
 • Je zakázané pridávať Príspevky obsahujúce priame alebo nepriame vulgarizmy a obscénnosti, ako aj príspevky, ktoré vzbudzujú verejné pohoršenie.
 • Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré obsahujú nepravdivé, polopravdivé alebo neúplné informácie, najmä ak by boli spôsobilé poškodiť iné osoby alebo zasiahnuť do ich práv. Je zakázané pridávať Príspevky, ktorých pravdivosť si Užívateľ nemohol dostatočne overiť.
 • Je zakázané pridávať Príspevky obsahujúce hrozbu fyzickej likvidácie alebo fyzického napadnutia inej osoby.
 • Je zakázané pridávať Príspevky obsahujúce priamu alebo skrytú reklamu. Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré propagujú alebo odkazujú na komerčné produkty a súkromné firmy.
 • Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré poskytujú informácie o identite iných osôb, vrátane Užívateľov, bez ich súhlasu, a to najmä zverejňovať ich osobné údaje, adresu, telefónne číslo, zdravotný stav a podobne.
 • Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré môžu porušovať autorské práva a pridávať príspevky bez uvedenia citácie a zdroja príspevku. Nie je dovolené kopírovať celé texty príspevkov. Užívateľ sme zverejniť iba také fotografie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas na ich zverejnenie.
 • Je zakázané priamo alebo nepriamo psychicky šikanovať a útočiť na iných Užívateľov.
 • Je zakázané pridávať obsah, na ktorého použitie nemá Užívateľ povolenie. (Napríklad informácie týkajúce sa obchodného tajomstva, bankového tajomstva, listového tajomstva, utajovaných skutočností a pod.)
 • Je zakázané priamo alebo nepriamo propagovať politikov a/alebo politické strany.
 • Je zakázané pridávať Príspevky, ktoré nabádajú iných Užívateľov k aktivite mimo činností súvisiacich s používaním Diskutérov, a to predovšetkým príspevkov, ktorými Užívateľ vyhlasuje súťaže a podobne. Na Diskutéroch je zakázaná nepovolená inzercia alebo uverejňovanie pracovných ponúk Užívateľmi.

7.     Vymazávanie a skrytie príspevkov, BAN-y

 • Prevádzkovateľ (administrátor) a poverení moderátori majú právo zablokovať (BAN) alebo zrušiť registráciu akéhokoľvek Užívateľa Diskutérov, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu.
 • BAN môže byť udelený na 1 deň, 1 týždeň, 1 mesiac alebo trvalý BAN.
 • Užívateľ, ktorému bol udelený BAN nie je oprávnený používať Diskutérov počas obdobia trvania BANu.
 • Užívateľ môže sám vymazávať vlastné pridané blogy, fotografie a iné príspevky, okrem založených Diskusií a pridaných Komentárov.
 • Ak je táto možnosť sprístupnená, má Užívateľ právo skryť príspevky iných Užívateľov v Diskusiách, ktoré sám založil.

8.     Nahlásenie porušenia autorských práv

 • V prípade, ak sa na Diskutéroch zobrazí obsah porušujúci Autorské práva, je každá osoba, ktorá má o tomto porušení vedomosť, oprávnená nahlásiť tento obsah na emailovú adresu info@diskuteri.sk

9.     Súťaže

 • Do uverejnených súťaží sa môže prihlásiť iba osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.
 • Užívateľ sa môže zapojiť do súťaže iba v prípade, ak súhlasí so súťažnými podmienkami, ktoré nájde uverejnené na podstránke „PRAVIDLÁ“ v sekcii „Na stiahnutie“.

10.     Zmena Podmienok používania

 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým že Prevádzkovateľ je oprávnený pravidla fóra kedykoľvek meniť. Zmena pravidiel bude vopred oznámená a dostupná na podstránke „OZNAMY“. Užívateľ používaním portálu aj po zmene základných pravidiel fóra automaticky súhlasí so zmenami.
 • Podmienky používania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.