Ochrana osobných údajov

1.     Vymedzenie základných pojmov

 • Užívateľom je každá registrovaná aj neregistrovaná osoba používajúca internetovú stránku www.diskuteri.sk, vrátane všetkých jej podstránok.
 • Prevádzkovateľom je Denisa Palšová, bytom Osikov 166.
 • PPOÚ sú Podmienky používania osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Podmienok používania diskuteri.sk.
 • Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Diskusiou je pridaná diskusná téma založená Užívateľom.
 • Komentárom je každá reakcia zverejnená v diskusií, pod blogom alebo pridanou fotografiou.
 • Príspevkom je každý Komentár, Blog, Diskusia, Fotografia, každý Užívateľom vložený text, obrázok, súbor alebo informácia uverejnená na Stránke. Príspevky tvoria obsah Stránky. Príspevkom sú aj informácie v profile registrovaného Užívateľa alebo súťažné príspevky.

2.     Úvodné ustanovenia

 • Tieto Podmienky používania osobných údajov (ďalej len „PPOÚ“) upravujú spracúvanie osobných údajov Užívateľov.
 • Na PPOÚ sa primerane vzťahujú Podmienky používania diskuteri.sk
 • Každý Užívateľ je pred používaním internetovej stránky diskutéri.sk vrátane všetkých jej podstránok (ďalej len „Stránka“ alebo „Diskutéri“) povinný oboznámiť sa s PPOÚ. Užívateľ, ktorý s PPOÚ nesúhlasí, nie je oprávnený zdržiavať sa na Stránke a používať Stránku.
 • Súčasťou PPOÚ sú aj pravidlá používania cookies.

3.     Spracúvané údaje

 • Na účel prevádzkovania stránky a poskytovania služieb (spracúvanie na účel plnenia zmluvy a na účel oprávneného záujmu) spracúvame nasledujúce údaje:
  • Údaje potrebné pre registráciu a vytvorenie účtu (registračné údaje) - bez ktorých nie je možné registrovať sa:
   1. Názov nicku (používateľské meno)
   2. Emailová adresa
   3. IP adresa
   4. Telefónne číslo (pre overenie registrácie)

 

 • Údaje potrebné pre zapojenie sa do súťaží - údaje potrebné pre doručenie výhry výhercovi, údaje potrebné pre zverejnenie zoznamu výhercov
 • Údaje potrebné pre zakúpenie doplnkových (platených) služieb. Pre tento účel spracúvame nasledujúce údaje:
  1. Meno a priezvisko, tituly
  2. Názov nicku (používateľské meno)
  3. Bydlisko, adresa
  4. Emailová adresa
  5. Telefónne číslo
  6. IP adresa
  7. Platobné informácie (číslo platobnej karty, iné finančné informácie)

 

 • Údaje, ktoré dobrovoľne zadáva Užívateľ pri registrácií alebo údaje dobrovoľne pridané Užívateľom počas používania Diskutérov (napríklad údaje v profile Užívateľa, údaje uverejnené Užívateľom v Príspevkoch, údaje potrebné pre využívanie všetkých služieb a funkcií Stránky a podobne). Pre tieto účely sú spracúvané údaje:
  1. Pohlavie
  2. Vek
  3. Typ postavy
  4. Výška
  5. Váha
  6. Farba očí
  7. Farba vlasov
  8. Vierovyznanie / Ideológia
  9. Politické zaradenie (politické preferencie)
  10. Rodinný stav
  11. Počet detí
  12. Profesia
  13. Vzdelanie
  14. Ovládané jazyka
  15. Vonkajšie fyzické znaky (piercingy, tetovania)
  16. Fotografia tváre a / alebo celej postavy
  17. IQ alebo EQ
  18. Iné osobné údaje dobrovoľne zverejnené Užívateľom

 

 • Údaje, ktoré dobrovoľne zadáva Užívateľ pri registrácií alebo údaje dobrovoľne pridané Užívateľom počas používania Diskutérov pre reklamné a marketingové účely (spracúvanie na základe výslovného súhlasu Užívateľa) a pre účely personalizovaných notifikácií:
  1. Meno a priezvisko
  2. Emailová adresa

 

 • Údaje využívané pre propagáciu Diskutérov v súlade s Podmienkami používania diskuteri.sk (spracúvanie na účel plnenia zmluvy) pre účely propagovania Diskutérov na sociálnych alebo v iných médiách:
  1. Názov nicku
  2. Dobrovoľne zadané a zverejnené údaje podľa čl. 3.1.3. PPOÚ

 

 • Údaje spracúvané pre účel riešenia dopytov Užívateľov, reklamácií, sťažností, podnetov, upozornení, nahlásení nevhodných príspevkov alebo užívateľov, BANOV. Údaje spracúvané pre potreby zákazníckej podpory. Pre tieto účely spracúvame
  1. Názov nicku
  2. Emailová adresa
  3. IP adresa
  4. Iné údaje potrebné pre tento účel

 

 • Štatistické a analytické údaje o návštevnosti Stránky, využívaní platených a neplatených služieb, využívaní Diskutérov (štatistika hier, počtu pridaných Príspevkov, založených Diskusií, pridaných Komentárov, pridaných Blogov, Fotografií)

 

 • Technické údaje súvisiace s používaním Diskutérov pre účel
  1. Informácie o IP adrese
  2. Nastavenia prehliadača
  3. Cookies
  4. Operačný systém

 

 

 • Údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby (Užívateľa) sú spracúvané iba pre účel a v rozsahu udeleného súhlasu.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 3.1.3. na reklamné a marketingové účely môže Užívateľ kedykoľvek písomne odvolať alebo upraviť. Súhlas je možné odvolať alebo upraviť buď prostredníctvom nastavenia svojho profilu v sekcii Úprava nastavení – Upozornenia alebo emailom na adrese info@diskuteri.sk.
 • Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, zmenu alebo odstránenie údajov podľa čl. 3.1. na emailovej adrese info@diskuteri.sk.

4.     Zodpovednosť a náhrada škody

 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov, ktoré Užívateľ sám a dobrovoľne uverejní na Stránke.  

5.     Právny základ spracúvania údajov

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 3.1. okrem bodu 3.1.5. na základe plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi Užívateľom a Sprostredkovateľom, ktorú Užívateľ akceptáciou Podmienok používania diskuteri.sk a používaním Stránky uzatvoril.
 • Prevádzkovateľ spracúva údaje pre reklamné a marketingové účely podľa bodu 3.1.5 iba v prípade a na základe udeleného osobitného súhlasu Užívateľa s takýmto spracúvaním osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ spracúva údaje podľa bodu 3.1. aj pre účely:
 • plnenia zákonných povinností (vybavenie reklamácií, povinnosti v zmysle zákona o účtovníctve a podobne)
 • oprávneného záujmu Užívateľov a Prevádzkovateľa (zlepšenie a skvalitnenie poskytovaných služieb, udržanie zákazníka)

6.     Trvanie spracúvania osobných údajov

 • Osobné údaje sú spracúvané v trvaní potrebnom pre naplnenie účelu ich spracúvania.
 • Ak dôjde k zrušeniu registrácie a ukončeniu zmluvy, likvidujeme údaje, ktoré nespracúvame na základe iného právneho základu, napríklad z dôvodu plnenia zákonných povinností.
 • Údaje spracúvané na základe súhlasu Užívateľa sú spracúvané po dobu udelenia súhlasu. Súhlas môže Užívateľ (dotknutá osoba) kedykoľvek odvolať podľa čl. 3.3.

7.     Práva a povinnosti užívateľa

 • Užívateľ má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom. Užívateľ môže od Prevádzkovateľa žiadať informáciu o účele spracúvania osobných údajov, kategórií spracúvaných osobných údajov, identifikovaní príjemcov osobných údajov, o dobe uchovávania osobných údajov, o možnosti a spôsobe opravy alebo vymazania osobných údajov, o možnosti podania návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov, o možnosti podania sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR, o pôvode spracúvaných osobných údajov – informácie o zdroji osobných údajov, o používaní automatizovaného rozhodovania a profilovania, o zárukách týkajúcich sa prenosu údajov do tretích krajín (v prípade ich prenosu).
 • Užívateľ má právo získať kópiu svojich údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva. Pri opakovaných žiadostiach je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa (žiadateľa) primeraný administratívny poplatok na pokrytie vynaložených nákladov.
 • Užívateľ má právo požadovať opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov.
 • Užívateľ ma právo na zabudnutie, právo na výmaz osobných údajov v prípadoch podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia GDPR.
 • Žiadosti o výmaz údajov nemusí Prevádzkovateľ vyhovieť, ak je spracúvanie údajov aj naďalej potrebné pre:
  1. Uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
  2. Splnenie zákonných povinností
  3. Uplatnenie právnych nárokov Prevádzkovateľa (napríklad nárokov na náhradu škody a podobne)
  4. Účely archivácie, štatistiky, historického výskumu alebo ak by právo na výmaz údajov mohlo spôsobiť znemožnenie alebo sťaženie dosiahnutia cieľa / účelu spracúvania osobných údajov.
 • Užívateľ ma právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch podľa čl. 18 ods. 1 Nariadenia GDPR.
 • Užívateľ má právo požiadať o prenos poskytnutých údajov inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
 • Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol súhlas poskytnutý.
 • Užívateľ má právo požiadať o to, aby bolo automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie voči nemu neúčinné
 • Užívateľ má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak je právnym základom takého spracúvania oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nemusí takejto námietke vyhovieť, ak oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevyšuje nad osobným záujmom namietajúceho Užívateľa. Prevádzkovateľ nemusí námietke vyhovieť ani v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné pre uplatnenie, preukázanie alebo obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.
 • Užívateľ má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a profilovania vykonávaného v súvislosti s priamym marketingom. Spracúvanie osobných údajov Užívateľa pre tento účel bude následne zastavené. Užívateľ môže okrem námietky využiť aj postup podľa čl. 3.3., resp. čl. 3.4. a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov jednoducho odvolať, alebo zmeniť svoje nastavenia.
 • V prípade opakujúcich sa, neprimeraných alebo zjavne neopodstatnených žiadostí má Prevádzkovateľ právo odmietnuť konať na základe žiadosti, alebo právo požadovať od Užívateľa (žiadateľa) zaplatenie primeraného poplatku, ktorý predstavuje sumu vynaloženú na administratívne náklady spojené s vybavením žiadosti.
 • Práva Užívateľa, ktorý nie je právne spôsobilý v plnom rozsahu, môže uplatniť jeho zákonný zástupca. Práva osoby, ktorá nežije, môže uplatniť jej blízka osoba.

8.     Pravidlá používania Cookies

 • Účelom používania cookies je plnohodnotné využívania funkcií a služieb Diskutérov. Pomocou cookies Prevádzkovateľ skúma a vyhodnocuje účinnosť webdesignu, zobrazovaných reklám a iných prvkov, Cookies sú využívané aj pre účel overovania totožnosti Užívateľa.
 • Užívateľ používaním Stránky súhlasí s používaním cookies. V prípade zablokovania alebo obmedzenia používania cookies Prevádzkovateľ nezodpovedá za nesprávne fungovanie alebo znemožnenie prístupu na Stránku.

9.     Kontaktné údaje

 • V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, môže Užívateľ kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu na adrese info@diskuteri.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára na Stránke, v sekcii KONTAKT.

10.     Zmeny PPOÚ

 • PPOÚ je Prevádzkovateľ oprávnený v prípade potreby kedykoľvek zmeniť.
 • Prevádzkovateľ je povinný zmenu PPOÚ minimálne 7 dní vopred oznámiť formou oznámenia na Stránke v sekcii „Oznamy“  
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu PPOÚ vopred oznámiť zaslaním oznámenia na emailovú adresu Užívateľa, ktorú zadal pri registrácií na Stránku a / alebo zaslaním oznámenia Poštou (súkromné správy) prevádzkovanou na Stránke.
 • Aktuálna verzia PPOÚ bude vždy zverejnené na stránke „PRAVIDLÁ“ v sekcii „Na stiahnutie“.