Diskusia

tomas12345 28.07.2020, 22:26

Ježišove telo a Jeho krv v eucharistii

Protestanti vo veľkom kritizujú katolícku cirkev, ktorá chápe sviatosť eucharistie ako jedenie chleba a vína, pri ktorom sa doslovne osobne v chlebe nachádza Ježišove telo, a vo víne Ježišova krv.

Protestanti chápu Ježišove slová o prítomnosti Jeho tela v chlebe, ako symbolickú reč, a teda neveria v osobnú reálnu prítomnosť Krista v chlebi a Jeho krvi vo víne.

Protestanti chápu hlavný účel eucharistie, ako stretnutie cirkvi, lámanie a dobrorečenie pri lámaní chleba a pití vína, a ako spomienku na Pánovu večeru s apoštolmi.

Poďme sa teda pozrieť kto má pravdu, a aký je skutočný váznam eucharistie, či je to doslová prítomnosť a jedenie Ježišovho tela v eucharistii, alebo ide len o spomienku na poslednú večeru Ježiša s apoštolmi.

ARGUMENTY V PROSPECH JEŽIŠOVEJ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI V EUCHARISTII :

1) Evanjelium podľa Lukáša 22:19

    "Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“

Poznámka : ": „Toto je moje telo" - aké telo ? Symbolické telo alebo doslovné telo? - "ktoré sa dáva za vás." - Rozumiem, v chlebe sa teda nachádza skutočné Ježišove telo a nie nejaké symbolické telo, pretože na kríži sa obetovalo ježišove skutočné telo, a nie telo symbolické

2) Evanjelium podľa Marka 14: 23-24

"23 Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili.24 A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých."

Poznámka : "Toto je moja krv novej zmluvy" - aká krv ? Symbolická či reálna krv ? - "ktorá sa vylieva za všetkých" - Rozumiem, v kalichu sa nachádza pravá Ježišova krv, pretože na kríži sa vylievala pravá Ježišova krv, a nie nejaká symbolická či duchovná krv.

3) Evanjelium podľa Jána 6: 45-59

45 U prorokov je napísané: »Všetkých bude učiť sám Boh.« A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. 46 Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. 47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. 51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ 53 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ 59 Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume. 60 Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ 61 Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Jn 6, 62 63 Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. 64 Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. 65 A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ 66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili."

Poznámka : Ježiš niekedy hovoril v podobenstvách, no keď zástup nechápal, druhý krát im tu vysvetlil už priamo bez podobenstva a metaforických hračiek. Židia v 53 verši pochopili, že Ježiš hovorí o jedení svojho doslovného tela, no Ježiš im na druhý pokus nepodal priamy výklad, ale ten istý výklad , pričom pokiaľ Ježiš hovoril v podobenstvách a zástup niečo zle pochopil, hovoril priamo, no v tomto prípade zástup pochopil že Ježiš hovorí o jedení svojho doslovného tela, a Ježiš im aj druhý krát zopakoval to isté!!!

V 60 verši vidíme, že nielen farizeji, ale aj učeníci pochopili, že ježiš hovorí o doslovnom jedení Svojho tela. Ježiš svojím učeníkom druhý krát povedal, že význam Jeho slov sú "Duch a život", lenže ani po tomto druhotnom vysvetlení, ked už Ježiš nemohol hovoriť v podobenstve, Ježišovi učeníci stále chápali, že Ježiš hovorí o doslovnom jedení svojho tela a preto od Neho odišli a Ježiš ich nezastavil. Druhý krát hovoril Ježiš vždy priamo aby ho zástup pochopil, lenže zástup aj na druhý pokus pochopil, že Ježiš hovorí o doslovnom jedení svojho tela.

4) Evanjelium podľa Jána 6:53

 "53 Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť ( žuvať, hrýzť, gr.TROGO) telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život."

Poznámka : V gréckom origináli je slovo "jesť" vyjadrené gréckym slovom "Trogo". Grécke slovo "Trogo" vyjadruje žuvanie, hryzenie. Pokiaľ ide o duchovné či symbolické jedenie Ježišovho tela, grécke slovo "Trogo" je azda ten najnevhodnejší výraz na opísanie duchovného jedenia Ježišovho tela. Grécke slovo "Trogo" sa používalo v antickom grécku vždy na opísanie doslovného jedenia, žuvania či hryzenia niečoho.

5) Prvý list Korintanom 11: 19-29

19 Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. 20 Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere, 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. 22 Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. 23 Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ 26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.

Poznámka : V 27 verši sa píše, že kto by jedol chlieb alebo Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Pokiaľ by však chleba a víno predstavovali len Ježišove symbolické telo a symbolickú krv, ako sa človek môže previniť voči niečomu, čo je len symbolické ? Ako aj v iných častiach Písma vidíme, previniť sa dá len voči niečomu čo je konkrétne, pevné (napríklad previnenie voči Bohu, previnenie voči Zákonu) a nie niečo čo je symbolické a metaforické. V Písme nenájdeme udalosť, kedy by sa človek previnil voči niečomu symbolickému.

6) “26 A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28 Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."

Poznámka : 29 verš nadväzuje na 27 verši a píše sa v nom, že kto je chlieb a pije víno a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. Takže hlavný význam Pánovej večere nie je myslenie že ide o spomienku na poslednú večeru Ježiša s apoštolmi, ani lámanie chleba (hoci aj tieto veci sú dôležité a mali by sa zachovávať) ale rozoznávanie Ježišovho telav chlebe.

Pokiaľ by sa však Pánovo telo nachádzalo v eucharistii len nejako symbolicky, prečo by bola taká potreba rozoznávať Ježišove symbolické telo ? To nedáva zmysel !!!

7) "28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. 30 A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“

Poznámka : Je veľmi zaujímavé, že učeníci spoznali Ježiša práve vo chvíli keď Ježiš vykonal eucharistiu. Ježišovi učeníci teda uvideli Ježišove telo práve vo chvíli keď sa dotkli chleba (chleba sa v tom čase premenil na skutočné telo Ježiša). To naznačuje, že chlieb predstavoval skutočné Ježišovo telo. O tom, že učeníci v čase dotyku chleba uvideli hmotné Ježišove telo a nie nejaké symbolické, či duchovné telo svedčí Lk 24: 34-40 :

Evanjelium podľa lukáša 24 : 34-40

"34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ 35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. 36 Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. 38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja mám.“ 40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy."

Poznámka : Vidíme teda že išlo o skutočné hmotné Ježišove telo. Veľmi zaujímavý je 38 verš. V ňom Ježiš učeníkov prísne karhá, že vôbec premýšlali o Ježišovom tele ako o nejakom duchovnom tele. Ak sa však v eucharistii nachádzalo Ježišove duchovné telo, bolo úplne prirodzené predpokladať, že aj Ježišove oslávené telo bude nejakého duchového rázu, a preto by Ježiš sotva mohol svojim učeníkom niečo vyčítať.

Lenže keď Ježiš hovoril o svojom tele, vždy hovoril o svojom telesnom tele, u učeníkom to dopodrobna ozrejmil, a preto Ježiš tak veľmi vyčítal apoštolom, ako im len mohlo prísť na um, uvažovať o Ježišovom tele ako o duchovnom. 

Diskusia