Diskusia

tomas12345 25.07.2020, 22:43

Pre Fotona

1) Skutky apoštolov 24:14

Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou (hairesis) svätoslúžim Bohu svojich otcov veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch,

Skutky apoštolov 26:5

ktorí ma znajú od prvopočiatku, keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty (hairesis) našeho náboženstva som žil ako farizeus.

Skutky apoštolov 28:22

Ale uznávame za dobré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tejto sekte (hairesis) nám je známe, že sa jej všade protivia.

Skutky apoštolov 5:17

Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta (hairesis) to sadúceov, a boli naplnení závisťou

Skutky apoštolov 15:5

Ale vraj povstali niektorí zo sekty (hairesis) farizeov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia obrezovať, a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov.

Skutky apoštolov 24:5

Lebo najdúc tohoto človeka jako morovú nákazu a jako takého, ktorý robí vzbury medzi všetkými Židmi po celom svete a jako hlavného náčelníka známej sekty (hairesis) nazarejov,

List Galaťanom 5:20

modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty (hairesis),

List Títovi 3:10

Sektárskeho (hairesis) človeka po jednom a po druhom upravení odby

2. Petrov list 2:1

Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty (hairesis) zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.

Poznámka : Grécke slovo "hairesis", ktoré slovenskí prekladatelia prekladajú ako "sekta", sa v Novom Zákone vyskytuje 9 krát a v Gal 5:20; Tit 3:20, 2Pt 2:1 sa výraz hairesis používa vo výrazne negatívnom zmysle. Pavol dokonca v Gal 5:20 hovorí, že ten kto bude tvoriť "sekty" nebude dedičom Božieho Kráľovstva. Poďme teda zistiť, čo presne grécke slovo "hairesis" vyjadruje.

www.blueletterbible.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

HISTÓRIA SLOVA "HAIRESIS" :

1) Aj keď sa v Novom Zákone používa slovo "hairesis" vo výrazne negatívnom slova zmysla, nebolo tomu tak vždy. Pred vznikom Nového Zákonu sa v gréckom svete používalo slovo "hairesis" na vyjadenie slobodnej voľby jednotlivca - tak napríklad ľudí, ktorí sa samostatne slobodne rozhodli, že budú nasledovať, učenie nejakého gréckeho filozofa (napr. Aristotelosa, či Platóna) prezývali slovom "hairesis".

Výrazom "hairesis" sa označovali aj jednotlivé politické, filozofické, či náboženské strany. Treba podotknúť, že slovo "hairesis" sa nikdy nepoužívalo na označenie falošného učenia. Až v 16 storočí slovo "hairesis" začalo mať iný zmysel, a začalo sa používať na označovanie heretického učenia. Slovo "hairesis" teda vyjadrovalo byť členom nejakej nezávislej strany, alebo byť zakladateľom nejakej strany - straníkom.

VÝZNAM SLOVA "HAIRESIS" V BIBLII :

1) Skutky apoštolov 24:14

Ale to ti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou (hairesis) svätoslúžim Bohu svojich otcov veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch,

Skutky apoštolov 26:5

ktorí ma znajú od prvopočiatku, keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty (hairesis) našeho náboženstva som žil ako farizeus.

Skutky apoštolov 28:22

Ale uznávame za dobré počuť od teba, jako smýšľaš. Lebo o tejto sekte (hairesis) nám je známe, že sa jej všade protivia.

Skutky apoštolov 5:17

Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta (hairesis) to sadúceov, a boli naplnení závisťou

Skutky apoštolov 15:5

Ale vraj povstali niektorí zo sekty (hairesis) farizeov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia obrezovať, a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov.

Skutky apoštolov 24:5

Lebo najdúc tohoto človeka jako morovú nákazu a jako takého, ktorý robí vzbury medzi všetkými Židmi po celom svete a jako hlavného náčelníka známej sekty (hairesis) nazarejov,

Poznámka : Tak ako tomu bolo v antickom Grécku, aj tu slovo "hairesis" označuje rôzne strany, či už ide o stranu farizejov, saducejov, alebo Ježišova cirkev, ktorá bola tiež stranou.

2) List Galaťanom 5:20

modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty (hairesis),

Poznámka : Najideálnejší preklad by tu bol namiesto slovo "sekta" strana. A teda ten kto vytvára "strany, nebude dedičom Božieho Kráľovstva. Tak napríklad Luther i každý kto sa nespája s katolíckou cirkvou, ale namiesto toho vytvára nové cirkvi - strany (hairesis) nebude dedičom Božieho Kráľovstva.

List Títovi 3:10

Sektárskeho (hairesis) človeka po jednom a po druhom upravení odby

Poznámka : Najideálnejší preklad by tu bol namiesto slova "sektárskeho" straníckeho, teda človeka vytvárajúceho strany mimo hlavnej kresťanskej cirkvi - sekty. Vytváranie strán mimo hlavnej cirkvi sa síce dá nazvať aj sektárstvom, ale pre pochopenie by bolo najideálnejšie namiesto slova "sektárskeho" používať slovo "straníckeho".

2. Petrov list 2:1

Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty (hairesis) zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie.

Poznámka : Tu sa hovorí o sektách (stranách) zatratenia.

CIRKEVNÍ OTCOVIA :

Cirkevní otcovia prvých storočí používali slovo "hairesis" v negatívnom slova zmysle na opis "kresťanských" strán mimo apoštolských cirkví - ako boli prevažne nikolaiti, gnostici a ostatní.

Veľmi cenné je svedectvo cirkevného otca Ignáca Alexandrijského, ktorý sa narodil v roku 35 a okolo roku 104 napísal 7 listov, okrem toho aj list filadelfskej cirkvi, v ktorom v 3 kapitole píše nasledobné :

"If any man follows him that makes a schism in the Church, he shall not inherit the kingdom of God. If any one walks according to a strange opinion, he agrees not with the passion [of Christ.]."

www.newadvent.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Poznámka : Nevedel som nájsť slovenské znenie Ignácoveho listu Filadelfskej cirkvi, preto som sem dal jeho anglický preklad v ktorom sa píše, že tí, ktorí budú robiť v apoštolskej cirkvi schizmy ( rozdelenie - strany - sekty - hairesis) nebudú dedičmi Božieho Kráľovstva. "Výrazom nebudú dedičmi Božieho Kráľovstva", si tu môžeme všimnúť parafrázovanie Gal 5:20!

ZÁVER : Tí čo boli v Písme označení za "hairesis" sú tí, ktorí sú straníci, a vytvárajú rozdelenie v cirkvi a nové strany mimo apoštolských cirkví! Presne toto sa dnes deje v protestantizme, kedy sa Luther odčlenil od katolíckej cirkvi a založil novú stranu (hairesis), a stal sa straníkom (hairesis) i všetci protestanti, ktorí neustále vytvárajú nové a nové cirkvi alebo sú súčasťou Lutherovej cirkvi sú straníci (hairesis). Pavol a Peter (ako i cirkevní otcovia) však takéto správanie odsudzujú, a povedali, že kto bude konať takéto veci, nebude dedičom Božieho Kráľovstva!


Diskusia

  • 1.

    tomas12345 25.07.2020, 22:43

    Prestan vytvárať nové strany mimo apoštolských cirkví, pretože takéto správanie Písmo odsudzuje.